Чланови тима мобилности

            Избор чланова тима сачињен је на основу критеријума економичности и ефикасности. При избору учесника мобилности, руководили смо се следећим критеријумима: 

1. Да су стручњаци различитих профила (директор, психолози, васпитач који раде са децом узраста до три године и васпитачи који раде са децом од 3 до 6 година) како би пројектни тим могао да постигне највеће бенефите приликом преношења знања и искуства у установи. 

2. Да учесници поседују специфична знања и искустава везано за примену савремених концепција рада, добрих досадашњих резултата и менторских вештина, које су потребне да би се усвојено знање пренело колегама,

3. Да су учесници мобилности обављали  послове ментора у установи /минимум 4 године/, да су координатори програма, тимова, стручних органа у установи. 

Стручни радници свих профила који су заступљени у нашој установи изабрани су како би  наведена знања и искуства могли да сагледају из свог угла и угла своје струке. Вештине преношења стечених знања и искустава, добре комуникацијске вештине и вештине тимског рада су критеријуми који су нас определили за избор, јер се у пракси показало да се на овај начин најекономичније и најефикасније/тим од стручњака различитих искустава /преносе знања на читаву установу у целини.                                                                                 

 

Чланови пројектног тима су:

Тања Спасовић

Тања Спасовић је дипломирала на Филозофском Факултету Универзитета у Београду, смер психологија. Од 1999.године ради као стручни сарадник – психолог у Предшколској установи “Радост” у Чачку, а од 2013.године наставља на истим пословима у Предшколској установи “Моје детињство” у Чачку. 

            У установи прати реализацију васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста. До сада је учествовала у пројектима који су имали за циљ развијање квалитетних инклузивних програма и повећање обухвата деце предшколског узраста, радећи као ментор и координатор пројеката:“Вртићи без граница 2”, “Школице живота-фондација Новак Ђоковић”. Коаутор и реализатор је акредитованих обука за васпитаче, медицинске сестре  и стручне сараднике, кординатор је тима за самовредновање и тима за развојно планирање. У оквиру пројекта од националног значаја “Године узлета – пилотирање Нових основа програма”, Тања учествује као стручни сарадник који има важну улогу у имплементацији савремених концепција рада са децом јасленог узраста, до 3.године.

Компетенције које учесник треба да стекне:  

Психолог који прати реализацију васпитно образовног рада са децом јасленог узраста/1-3 године/, 

-развијање професионалних компетенција везано за примену савремних метода рада, развијање нових савремених приступа у раду са децом раног узраста и њиховим породицама, развијање језичких компетенција, оснаживање за повезивање са колегама из Европе и повећање мобилности,

-имплементација програма /ко-конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, унапређене вештине примене наученог у пракси, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/,

-ширење програма и његових резултата у установи и ван установе/ унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, грађење квалитета у установи, оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста и креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу, који су у најбољем интересу деце/.

Снежана Илић

            Снежана Илић је дипломирала на Филозофском Факултету Универзитета у Београду, смер психологија. Од 1996. до 2003.г. радила је као психолог у Центру за социјални рад у Чачку, а од 2003. до 2010. као психолог-стручни сарадник у ОШ”Антон Скала” у Београду. Од 2010.године запослила се у ПУ “Радост” на пословима стручног сарадника – психолога. После три године  наставља на истим пословима у Предшколској установи “Моје детињство” у Чачку. Координатор је и учесник у пројектима од Међународног значаја: Регионалном тренингу за примену ”Интегрисаног програма за поштовање различитости у оквиру програма ПРЕЦЕДЕ, Партнерство за помирење кроз предшколско васпитање и образовање у Европи. Координатор је пројекта “Заједно у различитости” и координатор у установи следећих тимова: Тима за стручно усавршавање и Тима за реализацију програма НТЦ сиситема учења. У оквиру пројекта од националног значаја “Године узлета – пилотирање Нових основа програма”, учествује као стручни сарадник који има важну улогу у имплементацији савремених концепција рада са децом узраста од 3-6.5 година.

Компетенције које учесник треба да стекне: 

Психолог који прати реализацију васпитно образовног рада са децом јасленог узраста /3-6,5 године/, 

-развијање професионалних компетенција везано за примену савремних метода рада,развијање нових савремених приступа у раду са децом раног узраста и њиховим породицама, развијање језичких компетенција, оснаживање за повезивање са колегама из Европе и повећање мобилности,

-имплементација програма /ко-конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, унапређене вештине примене наученог у пракси, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/,

-ширење програма и његових резултата у установи и ван установе/унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, грађење квалитета у установи, оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста и креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу ,који су у најбољем интересу деце/.

Гордана Сјеничић

           Гордана Сјеничић је завршила Педагошку академију у Ужицу 1986.године. Учитељски факултет  завршила је 2012. године. Своје радно искутво од 30 година везано за рад са децом предшколског узраста реализује непосредно у групи са децо мод 3-6.5. година. Ментор је у устранови и реализује Програм увођења приправника у посао.Укључена је у пројекат пилотирања нацрта “Нових основа програма-Године узлета”.

Поседује добре комуникацијске вештине. Коонтинуирано ради на развијању и неговању тимског облика рада. Тренутно је  један од васпитача који ради на реализацији малих пројеката на тему:”Опремање средине за учење”. поседује све компетенције И документацију која је од важности за напредовање у струци, што јој је следећи корак. 

Компетенције које учесник треба да стекне:  

Васпитач-ментор који реализује васпитно образовни рад са децом узраста 3-6,5 и реализује Програм увођења у посао приправника и волонтера

– развијање професионалних компетенција везано за примену савремних метода рада,развијање нових савремених приступа у раду са децом раног узраста и њиховим породицама, 

– унапређивање вештина комуникације  и ширења  стечених знања  у самој установи / кроз размене искустава међу запосленима и менторски рад/,

– унапређивање вештина комуникације  и ширења  стечених знања ван установе / кроз информисање, презентиовање и заступање нових знања и резултата рада широј стручној јавности на локалном, регионалном и националном нивоу.

– развијање језичких компетенција, оснаживање за повезивање са колегама из Европе и повећање мобилности,

– имплементација програма/ко-конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, унапређене вештине примене наученог у пракси, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/.

– ширење програма и његових резултата у установи и ван установе/унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, грађење квалитета у установи, оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста и креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу ,који су у најбољем интересу деце/.

Весна Лишанин

              Весна Лишанин је завршила Педагошку академију у Ужицу 1993.године, а након тога и Учитељски факултет 2006.године. Поседује радно искуство од 25 година у предшколству са децом од 3-6.5година. Један је од ментора у установи који реализује Програм увођења у посао приправника. Прошла је обуке у оквиру пројеката:”Развијање квалитетних инклузивних програма-Вртићи без граница-2”, а члан је пројектног тима који ради на пилотирању нацрта“Нових основа програма-Године узлета”. Члан је тима за писање пројеката, који је до сада учествовао на неколико донаторских конкурса. Координатор је тима за развијање диверсификованих програма и услуга у установи.

Компетенције које учесник треба да стекне:  

Васпитач-ментор који реализује васпитно образовни рад са децом узраста 3-6,5 и реализује Програм увођења у посао приправника и волонтера

– развијање професионалних компетенција везано за примену савремених метода рада, развијање нових савремених приступа у раду са децом раног узраста и њиховим породицама, 

– унапређивање вештина комуникације и преношења знања у самој установи/кроз размене искустава међу запосленима и менторски рад/,

– унапређивање вештина комуникације и преношења знања ван установе/кроз информисање, презентовање и заступање нових знања и резултата рада широј стручној јавности на локалном, регионалном и националном нивоу,

– развијање језичких компетенција, оснаживање за повезивање са колегама из Европе и повећање мобилности,

– имплементација програма/ко-конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, унапређене вештине примене наученог у пракси, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/,

– ширење програма и његових резултата у установи и ван установе/унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, грађење квалитета у установи, оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста и креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу, који су у најбољем интересу деце/.

Марија Петковић

             Марија Петковић је завршила средњу медицинску школу у Ужицу, васпитачки смер. Апсолвент је Високе школе струковних студија за образовање васпитача-Сирмијум. Од 2011.године ради као васпитач са децом узраста од 1до 3 године у ПУ”Радост”, а од 2013.г. и у ПУ ”Моје детињство”.

Активно учествује и даје допринос стручном усавршавању у установи кроз приказе својих искустава на стручним органима установе као и стручним скуповима. Координатор је актива васпитача који раде са децом узраста од 1 до 3 године.

Компетенције које учесник треба да стекне:  

Васпитач који ради са децом узраста од 1-3 године. Активно учествује и даје допринос стручном усавршавању у установи кроз приказе својих искустава на стручним органима установе.

– развијање професионалних компетенција везано за примену савремних метода рада,развијање нових савремених приступа у раду са децом јасленог узраста и њиховим породицама, 

– унапређивање вештина комуникација и преношења знања у самој установи/ кроз размене искустава међу запосленима и менторски рад/,

– унапређивање вештина комуникација и преношења знања ван установе/кроз информисање, презентиовање и заступање нових знања и резултата рада широј стручној јавности на локалном, регионалном и националном нивоу,

– развијање језичких компетенција, оснаживање за повезивање са колегама из Европе и повећање мобилности,

– имплементација програма/ конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, унапређене вештине примене наученог у пракси, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/.

– ширење програма и његових резултата у установи и ван установе /унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, грађење квалитета у установи, оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста и креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу, који су у најбољем интересу деце/.

Сузана Симеуновић

             Сузана Симеуновић је дипломирала на одсеку за педагогију на Филозофском Факултету Универзитета у Београду. Од 2000.године ради у предшколству, а од 2013.године ради на пословима директора Предшколске установе “Моје детињство” у Чачку. Као директор прати квалитет рада установе и континуирано ради на осмишљавању начна за мотивисање радника за професионални развој и напредовање. Стекла је знања током реализације пројеката: “Вртићи без граница2, “Дечји вртић као породични центар”, једнодневне манифестације “Заједно у различитости”. Коаутор и реализатор је акредитованих програма и обука за васпитаче, медицинске сестре, стручне сараднике. Током спољашњег вредновања рада установе, Установа је оцењена највишом оценом и најбоља је у региону. 

Компетенције које учесник треба да стекне:  

– працење квалитета рада установе и континуирано ради на осмишљавању начина/активности у установи и ван установе/за мотивисање запослених за професионални развој и напредовање,

– развијање професионалних компетенција везано за примену савремних метода рада у установи, развијање језичких компетенција, 

– грађење квалитета васпитно образовног рада у правцу приближавања европским стандардима,

-унапређивање компетенција везано за реформисање установе у правцу веће отворености и мобилности,

-унапређивање компетенција везано за реформисање установе у правцу веће отворености и мобилности, грађењу демократских односа и развоја осећаја европског грађанства и идентитета,

– оснаживање за повезивање са колегама/руководиоцима/ из Европе и повећање мобилности,

– подршка стручним радницима/васпитачи,мед.сестре,стр.сарадници/ у имплементација програма/ко-конструкција постојећих знања стечених на обуци у Италији, јачање капацитета и оснаживање запослених за целоживотно учење/.

– ширење програма и његових резултата у установи и ван установе/унапређене вештине комуникације и преношења знања, јачање тимског рада и мотивације запослених за даље професионално усавршавање, 

– оснаживање запослених за заступање интереса деце раног узраста,

– креирање нових политика у локалној самоуправи и на националном нивоу ,који су у најбољем интересу деце,

– унапређивање вештина за учешће у пројектима од међународног значаја клоји ће допринети већој  мобилности и отворености установе,

– унапређивање вештина промоције рада установе.