Projekat „Mobilnost ka promeni“

Projekat „Mobilnost ka promeni“ odobren je juna 2017. godine od strane fondacije Tempus obzirom da je ispunio kriterijume programa Erazmus.

U periodu koji sledi, projektom je planirana ključna aktivnost: obuka za šest stručnih radnika različitih profila na kursu savremene koncepcije ranog razvoja u Institutu Inoćenti u Firenci – obuka za program TALE – Toskanski pristup učenju u ranom uzrastu.

Ciljevi projekta:

  1. Unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada ustanove razvijanjem kapaciteta vaspitača, stručnih saradnika i direktora u domenu upravljanja radom, razvijanja savremenih koncepcija rada sa decom ranog uzrasta i njihovim porodicama, veština u organizaciji i kreiranju sredine za učenje, sticanjem kompetecija, veština i znanja za veću participaciju porodice u planiranju vaspitnoobrazovnog rada sa decom;
  2. Osnaživanje stručnih radnika da razvijaju kompetencije kojima se stiču veštine saradnje, komunikacije, veća mobilnost zaposlenih, ovladavanje ICT tehnologijama u obrazovanju i unapređivanju jezičkih klompetencija
  3. Postizanje promene u samoj ustanovi u smislu razvijanja demokratksih principa i unapređivanju rada na postizanju evropskih standarada u ranom obrazovanju i vaspitanju i veće otvorenosti ustanove (širenjem iskustava sa drugim sredinama), kao i razmenu ovih iskustava sa donosiocima odluka na lokalnom nivou i širom stručnom javnošću.

Nakon obuke u Institutu Inoćenti planirano je da se program primenjuje u našoj ustanovi, ali i da se radi na širenju iskustava stečenih na obuci i u implementaciji programa kroz horizontalne razmene u ustanovi, kao i učešćem na stručim skupovima vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika. Takođe, planirano je učešće na međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, kao i razmena iskustava sa kolegama iz Evrope preko eTwining portala.