Ustanova danas

REŠENjA MINISTARSTVA

Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o verifikaciji Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak, za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, broj 022-05-8/2013-07 od 29.jula 2013. godine;

Rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 022-05-91/2013-07 od 28.februara 2014.godine o verifikaciji Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanjem pripremnog predškolskog programa van sedišta i u prostoru izdvojenog odeljenja OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci, u Vujetincima.

DELATNOST USTANOVE

Predškolska ustanova “Moje detinjstvo” obavlja delatnost predškoskog vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i posebnim Zakonom. Pretežna delatnost Ustanove je:

-85.10 predškolsko obrazovanje;

Pored pretežne delatnosti Ustanova obavlja i:

-88.91 delatnost dnevne brige o deci

U odviru osnovne delatnosti Ustanova obavlja sledeće poslove:

 • nega i vaspitanje dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine
 • obrazovanje i vaspitanje dece uzrasta od 3 godine do uključivanje u program pripreme za školu;
 • Ishranu, negu, preventivno – zdravstvenu, socijalnu zaštitu dece predškolskog uzrasta u skladu sa Zakonom;
 • program predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji se ostvaruje u različitom trajanju:
 1. u celodnevnom trajanju – od 9 do 12 sati dnevno;
 2. u poludnevnom trajanju – pripremni predškolski program – 4 sata dnevno;
 3. u poludnevnom trajanju – do 6 sati dnevno, do tri puta nedeljno;
 4. u poludnevnom trajanju – do 6 sati dnevno

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ organizuje vaspitno-obrazovni rad, negu, ishranu, preventivno zdravstvenu zaštitu u 11 objekata (u 65 vaspitnih grupa) na teritoriji grada Čačka.

Ustanova realizuje pripremni predškolski program u sedištu i van njega, u poludnevnom trajanju. Van sedišta, program se realizuje u prostorima osnovne škole, mesne zajednice. Broj grupa zavisi od broja dece koja su stasala za pripremni predškolski program za svaku školsku godinu.

Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni rad za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina u 3 grupe, u poludnevnom trajanju. Dve grupe rade 4 sata dnevno, u prostoru OŠ «Vladislav Petković Dis» u Zablaću. Jedna grupa realizuje vaspitno-obrazovni rad, u poludnevnom trajanju, 2 sata do tri puta nedeljno, u sedištu ustanove, u centru grada. Cilj ovih programa je detaljnije objašnjen u delu realizacije Projekta»Vrtići bez granica2»

O VASPITANjU, NEZI I ISHRANI DECE BRINU

 • vaspitači
 • medicinske sestre-vaspitači
 • stručni saradnici: pedagog, psiholozi, logoped
 • preventivna i zdravstvena služba
 • nutricionista, kuvarice, spremačice, tehičko osoblje
 • pravno-administrativna služba;

SPECIFIČNOSTI U RADU USTANOVE

Od jedanaest objekata koji su u sastavu mreže PU „Moje detinjstvo“, pet vrtića se nalazi na seoskom području (Prijevor, Slatina, Mrčajevci, Trbušani i Preljina) a ostali su na gradskom području.

Kao specifičnost naše ustanove ističemo činjenicu da mreža naših objekata pokriva 2/3 grada Čačka, da su svi vrtići sa teritorije seoskog područja i prigradskih zona deo naše mreže, kao i da je najveći broj naših objekata novosagrađen.

U proteklih deset godina sagrađeni su sledeći objekti: „Đurđevak“, „Pčelica“, „Zvončica“, „Dečiji gaj“, „Bubamara“ i „Mali kapetan“. Tri objekta nisu namenski građena: „Đurđevak“, „Pčelica“ i „Bubamara“, već su adaptirani prostori prilagođeni deci i uklopljeni u ambijent kome pripadaju. U navedenim objektima u kojima su adaptirani prostori za boravak dece, u trenutku njihove rekonstrukcije nije bilo mogućnosti da se ispoštuju svi potrebni standardi, pa objekti ne poseduju fiskulturne sale/višenamenski prostor i sve potrebne prateće prostore koji bi bili u skladu sa propisanim normativima i standardima.

U okviru naše ustanove se nalazi i najstariji objekat za brigu o deci – vrtić „Poletarac“ građen dvadesetih godina prošlog veka po tadašnjim važećim standardima (sa jednim zajedničkim kupatilom za manji broj dece, bez fiskulturne sale i potrebnih pratećih prostora). U 2006 g., 2008 g. i 2011.g. namenski su izgrađena tri vrtića: „Dečiji gaj“, „Zvončica“ i „Mali kapetan“. Imajući u vidu veliko interesovanje i potrebe roditelja za smeštajem dece na teritoriji Kulinovaca i Ljubić keja i s obzirom na ograničenost kapaciteta tih vrtića, gradska uprava je upoznata sa potrebama navedenih teritorija.

Imajući u vidu navedene specifičnosti, ustanova kao osnovni cilj i zadatak u svom radu postavlja negovanje autonomije, autentičnosti i duha sredine kako bi svaki vrtić u svojoj sredini postao prepoznatljiv i osoben, čuvar tradicije.

PROSTOR

Program rada Ustanove ostvaruje se u 65 vaspitnih grupa celodnevnog boravka za decu uzrasta od jedne do sedam godima, od toga 17 vaspitnih grupa čine deca mlađeg i starijeg jaslenog uzrasta, u 35 grupa upisana su deca uzrasta od 3 godine do polaska u školu, dok su mališani predškolskog uzrasta od 5,5 do 6,5 godina raspoređeni u 13
vaspitnih grupa pripremnog predškolskog programa u celodnenom trajanju. U sedištu ustanove organizovan je pripremni predškolski program za predškolce u četvoročasovnom trajanju, kao i van sedišta ustanove pri osnovnim školama i mesnim zajednicima. Broj vaspitnih grupa zavisi od broja prijavljene dece stasale za polazak u školu.

Ustanova ima dve centrlane kuhinje za pripremu hrane (u vrtićima „Mladost”i „Zvončica“) iz kojih se distribuira hrana svim radnim jedinicama.

RJ Opštih poslova se nalazi u vrtiću „Mali kapetan“.

Radno vreme Ustanove je 11 časova dnevno. Različiti oblici rada su usklađeni sa potrebama zaposlenih roditelja i mogućnostima Ustanove.

U celodnevnom boravku vaspitne grupe rade od 6.00 do 17.00 časova.

Ostvaruju se i različiti prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktinosti, kao i posebni i specijalizovani programi koji su usmereni na celokupni razvoj i dodatnu podršku porodici.

Vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.

ORGANIZACIONA STRUKTURA USTANOVE

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ ima 11 radnih jedinica. Radne jedinice u svojim objektima realizuju programe vaspitno obrazovnog rada, preventivne zdravstvene zaštite i ishrane dece, kroz celodnevni i poludnevni oblik rada. Ostvaruju se i različiti prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktivnosti, kao i posebni i specijalizovani programi koji su usmereni na celokupni razvoj deteta i dodatnu podršku porodicu.

Kako bi se efikasnije organizovao rad i ostvarivale osnovne delatnosti u ustanovi, navedene radne jedinice Ustanove su podeljene na manje celine, tj. organizacione jedinice. Za svaku jedinicu je određen rukovodilac, koji je odgovoran za protok informacija i realizaciju zadataka u okviru svoje radne jednice. U Ustanovi se mesečno organizuje Kolegijum, na kojem se razmatraju sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Ustanove.

Objekti za celodnevni boravak dece uzrasta do tri godine – jaslice su posebne organizacione celine kojima rukovode glavne medicinske sestre (ukupno 3). Rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu organizuju glavni vaspitači u posebnim organizacionim jedinicama kojih ima ukupno 12.

U Ustanovi postoje dve centralne kuhinje koje predstavljaju posebne organizacione jedinice kojima rukovode glavni kuvari. Pored kuhinjskog osoblja, Ustanova ima stručnog radnika koje brine o ishrani dece – nutricionistu/dijetetičara. O preventivno zdravstvenoj zaštiti dece stara se tim medicinskih sestara na preventivi koje imaju svog koordinatora i raspoređene su po objektima. Na poslovima stručne službe, zadužene za unapređivanje vaspitno obrazovnog rada i pružanje stručne pomoći deci, roditeljima i vaspitnom osoblju po pitanjima koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje, u radnoj 2014./2015. godini angažovani su: jedan pedagog, dva psihologa i jedan logoped. Stručna služba čini posebnu organizacionu celinu.

U Ustanovi postoje još dve organizacione jedinice: administrativno-pravna služba i tehnička služba.