Projekat ``Mobilnost ka promeni``

Finasiran sredstvima Evropske unije u okviru programa ERASMUS +

 

 

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ jedna je od 3 predškolske ustanove u Republici Srbiji kojima je odobrena realizacija projekta u okviru programa ERASMUS +, program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi, sport.

 U projektu pod nazivom „Mobilnost ka promeni“ glavna aktivnost je pohađanje obuke u Institutu Inoćenti u Firenci – projekat za individualnu mobilnost sa ciljem učenja i sticanja novih znanja, upoznavanje sa pristupom TALE – Toskanski pristup učenju u ranom uzrastu. Realizacija projekta je od 1.septembra 2017.godine i traje do kraja avgusta 2018.godine. Ustanova je prepoznata kao ustanova koja ima iskustva sa radom na velikim projektima (UNICEF, programi uz podršku EU, kao i nacionalni projekat Ministarstva prosvete). Učestvovanje u Erasmus+ programu dodatno će osnažiti sposobnosti i veštine u unapređenju rada.

           Izbor šest članova tima – stručnih radnika ustanove biće sačinjen na osnovu specifičnih znanja i iskustva vezanih za primenu savremene koncepcije rada, dobrih dosadašnjih rezultata i mentorskih veština kao i kriterijuma efikasnosti i ekonomičnosti. Biće odabrani stručni radnici različitog profila kako bi mogao da se postigne najveći benefit prilikom prenošenja znanja i iskustva u ustanovi: vaspitači koji rade sa decom uzrasta do 3.godine, vaspitači koji rade sa decom od 3-6 godina, psiholozi, direktor.

          Ciljevi projekta:

1) unapređivanje v-o rada ustanove razvijanjem kapaciteta vaspitača, stručnih saradnika i direktora u domenu upravljanja radom, razvijanja savremenih koncepcija rada sa decom ranog uzrasta i njihovim porodicama, veština u organizaciji i kreiranju sredine za učenje, sticanjem kompetecija, veština i znanja za većom participacijom porodice u planiranju v-o rada sa decom;

2) osnaživanje stručnih radnika da razvijaju kompetencije kojima se stiču veštine saradnje, komunikacije, veća mobilnost zaposlenih, ovladavanje IKT tehnologijama u obrazovanju i unapređivanju jezičkih kompetencija;

3) pokretanje promena u samoj ustanovi u smislu razvijanja demokratskih principa i unapređivanju rada na postizanju evropskih standarada u ranom obrazovanju i vaspitanju, veće otvorenosti ustanove /širenjem iskustava sa drugim sredinama/, kao i razmenu ovih iskustava sa donosiocima odluka na lokalnom nivou i širom stručnom javnošću. 

           Učesnicima mobilnosti obuka treba da pomogne u:

  1. razvijanju veština organizacije sredine za učenje, građenju kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada,  
  2. širenju programa i rezultata u ustanovi i van nje /unapređenje veština komunikacije i prenošenje znanja, jačanje timskog duha i motivacije zaposlenih za dalje profesionalno usavršavanje/
  3. kreiranju novih politika u gradskoj upravi ali i na nacionalnom nivou, što je u najboljem interesu dece,
  4. praćenju kvaliteta rada ustanove i motivisanje zaposlenih za profesionalni razvoj i napredovanje
  5. promociji ustanove u lokalnoj zajednici.

            Planirano je da se iskustva sa obuke predstave kroz  horizontalne razmene sa kolegama u ustanovi, organizovanjem tribina sa ciljem upoznavanja o iskustvima, rezultatima i značaju projekta za širu stručnu javnost (obrazovne institucije, institucije kulture, lokalnu zajednicu), organizovanjem stručne konferencije na regionalnom i nacionalnom nivou i predstavljanjem iskustva na međunarodnom nivou. Stručni radnici koji  učestvuju u mobilnosti izlagaće  stručne radove na stručnim susretima s ciljem predstavljanja rezultata stručnoj javnosti na nivou Republike.                                

  U Evropskom razvojnom planu, kao prioritetna oblast,  izdvojen je rad na građenju kvaliteta u sledećim oblastima: 

1) Unapređivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u ustanovi i razvijanje programa usmerenog na dete; 

2) Internacionalizacija – sticanje iskustva u razmeni sa stručnim radnicima iz evropskih zemalja;

3) Unapređivanje jezičkih kompetencija stručnih radnika, postizanje veće mobilnosti učesnika i jačanje motivacije za kontinuirani profesionalni razvoj i napredovanje.