Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA USTANOVE

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ ima 11 radnih jedinica. Radne jedinice u svojim objektima realizuju programe vaspitno obrazovnog rada, preventivne zdravstvene zaštite i ishrane dece, kroz celodnevni i poludnevni oblik rada. Ostvaruju se i različiti prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktivnosti, kao i posebni i specijalizovani programi koji su usmereni na celokupni razvoj deteta i dodatnu podršku porodicu.

Kako bi se efikasnije organizovao rad i ostvarivale osnovne delatnosti u ustanovi, navedene radne jedinice Ustanove su podeljene na manje celine, tj. organizacione jedinice. Za svaku jedinicu je određen rukovodilac, koji je odgovoran za protok informacija i realizaciju zadataka u okviru svoje radne jednice. U Ustanovi se mesečno organizuje Kolegijum, na kojem se razmatraju sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Ustanove.

Objekti za celodnevni boravak dece uzrasta do tri godine – jaslice su posebne organizacione celine kojima rukovode glavne medicinske sestre (ukupno 3). Rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu organizuju glavni vaspitači u posebnim organizacionim jedinicama kojih ima ukupno 12.

U Ustanovi postoje dve centralne kuhinje koje predstavljaju posebne organizacione jedinice kojima rukovode glavni kuvari. Pored kuhinjskog osoblja, Ustanova ima stručnog radnika koje brine o ishrani dece – nutricionistu/dijetetičara.

O preventivno zdravstvenoj zaštiti dece stara se tim medicinskih sestara na preventivi koje imaju svog koordinatora i raspoređene su po objektima.

Na poslovima stručne službe, zadužene za unapređivanje vaspitno obrazovnog rada i pružanje stručne pomoći deci, roditeljima i vaspitnom osoblju po pitanjima koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje, u radnoj 2014./2015. godini angažovani su: jedan pedagog, dva psihologa i jedan logoped. Stručna služba čini posebnu organizacionu celinu.

U Ustanovi postoje još dve organizacione jedinice: administrativno-pravna služba i tehnička služba.