Ishrana dece

Ishrana dece u PU „Moje detinjstvo“ planira se u skladu sa Normativom društvene ishrane dece u uslovima kolektivnog smeštaja.To podrazumeva da se omogući obezbeđenje adekvatnih nutritivnih potreba uz poštovanje principa pravilne ishrane, izbegavanje grešaka, sticanje pozitivnih higijenskih navika i uticaja uz korekciju postojećih deficita i suficita u porodičnoj ishrani.

Pri planiranju ishrane u PU „Moje detinjstvo“ uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

  • uzrast za koji se planira
  • broj dece određenog uzrasta
  • dužina boravka dece u smeštaju
  • dnevne energetske potrebe prema uzrastu (odnosno zadovoljiti 75% od ukupnih dnevnih potreba za vremenski period od 10-11 časova koje dete provede u boravku)
  • pravilan odabir namirnica (odnosi se na potrebu da se odabiraju namirnice i kvaliteta)
  • higijenska i zdravstvena ispravnost namirnica (namirnice treba da poseduju atest)
  • sezonska zastupljenost namirnica koje svojim sastavom i biološkom vrednošću zadovoljavaju potrebe dece.

Planiranje se obavlja za svaku sezonu u godini, svaki mesec u sezoni i svaku sedmicu unapred, a podrazumeva izradu jelovnika i izradu prehrambenih potreba po jednom detetu, zavisno od uzrasta. Raspored i serviranje obroka usklađuje se sa vremenom dolaska i boravka dece u Ustanovi.

PREUZMITE JELOVNIKE ZA 2024. GODINU