Program NTC sistem učenja za predškolski uzrast

Program „ NTC sistem učenja za predškolski uzrast“ je akreditovan na državnom nivou (Ministarstvo obrazovanja) i u saradnji sa obrazovnim institucijama sprovodi se u velikom broju država Evrope. Primenjuje se u radu sa decom predškolskog uzrasta, jer je važno da se u ovom uzrastu u svakodnevni rad unesu elementi koji dokazano stimulišu mentalni razvoj dece, ali i specifične vežbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motoriku i na taj način sprečavaju poremećaj pažnje i koncenrtacije u kasnijem periodu života. Jednako je važno da se razvija i brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje) kroz koju pratimo darovitost dece.

Autor programa, Dr Ranko Rajović, ponudio je sistem vežbi utemeljen na najnovijim naučnim dostignućima iz oblasti neurofiziologije učenja i razvoja ljudskog mozga. On angažuje brojne misaone sposobnosti: analizu, sintezu, komparaciju, klasifikovanje, zaključivanje, definisanje, kreativnost, stvaralaštvo i dr. Kada se posmatra u svetlu podsticanja darovitosti, program pored toga što optimalno razvija intelektualne sposobnosti svakog deteta, posebno stimuliše razvoj darovite dece.

Osnovni ciljevi programa su:

  • Stimulisanje mentalnog razvoja dece predškolskog uzrasta
  • Sprečavanje poremećaja koncentracije i pažnje
  • Razvijanje koordinacije pokreta i motorike
  • Razvijanje brzine razmišljanja i zaključivanja ( funkcionalno znanje)
  • Detekcija darovite dece i podsticanje ravoja darovitosti

Program posebno naglašava i stavlja u centar odgovornost roditelja, jer je njihova uloga ključna i svakodnevna u podsticanju intelektualnih, motoričkih i spacijalnih sposobnosti dece. Kroz savladavanje ovog programa deca uče kako da slobodno mentalno funkcionišu, da budu aktivni, da istražuju, eksperimentišu, proveravaju, raspravljaju uz naravno, podršku, podsticaje i inicijativu odraslih. Zbog toga je veoma značajna partnerska relacija između predškolske ustanove i porodice, jer posvećeni i edukovani roditelji i vaspitači mogu mnogo da učine za razvoj bioloških potencijala deteta.

Koordinator programa je : Snežana Ilić