Dobrodošli

PU „Moje detinjstvo“ osnovana je juna 2011. godine sa sedištem u vrtiću „Mali kapetan“, ulica Nemanjina bb 32 000 Čačak.

Delatnost ustanove je vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i posebnim zakonom.

Naša misija

Mi smo vaspitno-obrazovna institucija koja postoji zbog dece, njihovih potreba, želja i interesovanja. Doprinosimo fizičkom, socio-emocionalnom, kognitivnom i govornom razvoju dece, razvijamo maštu, kreativnost i stvaralaštvo.

Naša vizija

Obezbedićemo podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece. Bićemo najsavremenija i najopremljenija ustanova. Želimo da naš vrtić bude zajedniča onih koji uče, u kojoj se znanje temelji na kreativnoj uključenosti svih učesnika – dece, vaspitača, stručnih saradnika, okruženja i gde svi postajemo ravnopravni partneri učenja i stvaranja znanja.

Aktuelna dešavanja u vrtiću

У складу са чл.23 Закона о зашити података о личности („Сл.Гласник РС“ бр. 87/2018-у даљем тексту: Закон), Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, као руковалац података о личности, даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 1. Руковалац података: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак ( у даљем тексту-Установа);
 2. Сврха и правни основ: Установа води евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о заштити података о личности у електронском облику. У ту сврху прикупљају се и обрађују лични подаци детета и родитеља, односно другог законског застпника и то: име и презиме, ЈМБГ, пол, датум, место и држава рођења, адреса становања и други подаци којима се одређује идентитет, услови становања и стање породице, образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка.
 3. Примаоци података о личности: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и друга правна лица у складу са Законом о заштити података о личности.
 4. Рок чувања података: у складу са Законом о заштити података о личности
 5. Права лица на које се подаци односе:
 • право на приступ подацима у складу са Законом;
 • право на исправку нетачних или допуну непотпуних података о личности у складу са Законом;
 • право на ограничење обраде у складу са Законом;
 • право на приговор у складу са Законом

Подаци о личности који се прикупљају и обрађују уз сагласност:

             Установа уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника прикупља и користи личне податке деце и родитеља, односно другог законског заступника: име и презиме, ЈМБГ, адреса, фотографије и други подаци којима се одређује идентитет детета, односно родитеља/др.законског заступника а односе се на:

 • вођење разних евиденција које служе за интерну употребу, обавештење преко огласне табле, на сајту у сврху промоције рада Установе и друге педагошке сврхе.
 • прикупљање личних података у сврху достављања података другим установама: Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школској управи, Центру за социјални рад, Министарству унутрашњих послова, Граду Чачку, јавним и приватним предузећима, туристичким организацијама, превознику, здравственим установама, осигуравајучим кућама и другим органима и установама које због природе посла који обављају морају имати приступ таквим подацима.

Директор ПУ „Моје детињство“
Сузана Симеуновић